Cirkevná spojená škola

Prihlásenie
Vedenie školy Kabinety Iné úlohy

    Grémium riaditeľa školy: riaditeľ –Ing. Ján Morong

zástupkyňa – Ing. Anna Lovnianska

ekonómka školy – Eva Tomíková

výchovný poradca –  Mgr. Michaela Demčáková

vedúca MZ učiteľov 1. st. – Mgr. Anna Melicherová

vedúca PK prírodovednej (MAT, FYZ, CHEM, BIO, INF, GEO, TECH, SVP) – Mgr. Barbora Škoricová

vedúca PK výchov (KNB, OBN, VYV, HUV, TSV) – Mgr.  Ľubica Jakubíková

vedúci PK spoločenskovednej (SJL, ANJ, NEJ, DEJ) – Mgr. Alena Vráblová

vedúca MZ vychovávateliek ŠKD – Iveta Kováčová

Metodické združenie triednych učiteľov - Mgr. Lukáš Mencl