Cirkevná spojená škola

Prihlásenie
Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyCirkevná spojená škola, Štefánikova 119, Piešťany
Adresa školyŠtefánikova 119, 921 01 Piešťany
Telefón033/7621092
E-mailcss.piestany@gmail.com
WWW stránkaczspiestany.edupage.org
ZriaďovateľRímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, J.Hollého 10, 91766 Trnava

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľIng. Ján Morong0337621092 css.piestany@gmail.com
ZRŠIng. Anna Lovnianska0337621092 css.pn.zastupca@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaIng.Jozef Horniak 
pedagogickí zamestnanciIveta Kováčová 
 Mgr. Alena Vráblová 
   
nepedagogickí zamestnanciErika Valovičová 
   
zástupcovia rodičovI.st.Tomáš Hudcovič 
 II.st. Ing.Jozef Horniak 
 Róbert Capek 
 Peter Hlbocký 
zástupca zriaďovateľaIng. Jana Gono 
 Mgr. Branislav Popelka 
 Mgr. Rastislav Nitran 
 Mgr. Jozef Gallovič 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ I.st.Mgr. Anna MelicherováI. stupeň 
Vedúca PK prírodovednejMgr. Marta HorňáčkováMAT, FYZ, CHE, BIO, INF, GEG, THD, SEE, IVZ 
Vedúca PK výchovMgr. Ľubica JakubíkováKNB, OBN, VYV, HUV, TSV, VUM 
Vedúci PK spoločenskovednejMgr. Lukáš MenclSJL, ANJ, NEJ, DEJ 
Vedúca MZ vychovávateliek ŠKDIveta KováčováŠKD 
Výchovný poradcaMgr. Bibiána Zaťková  

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 226

Počet tried: 11

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried11111122111
počet žiakov212120272824332923226
z toho ŠVVP03200345118
z toho v ŠKD192119210000080

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: spolu 21 / dievčat 9

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2016: spolu 21 / dievčat 9

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: spolu 1 / dievčat 0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017:

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov1 111 4

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení2010430726
prijatí009430725
% úspešnosti00901001000100 

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJENIFYZGEGHUVCHECZVIFVINFMATNEJOBNOBV
1. A1     1    1,19   
2. A1,05     1    1,45   
3. A1,25     1  1,15 1,65   
4. A1,74     1  1,15 1,41   
5. A1,561,481  1,441,33   11,37   
6. A2,041,791,46 2,251,541,96   1,081,75 1 
7. A2,251,881,75 2,752,132,191,941,75 1,562,312,251 
7. B1,471,531,18 1,761,711,651,291,18 1,121,761,761 
8. A1,871,41 1,931,53 1,8  11,871,731,47 
8. B2,072,361,29 2,571,86 2,5  1,792,212,361,71 
9. A2,262,221,22 2,611,87 2,22   2,172,131,52 

TriedaPVCPFPPRIPDAIVZPVOKNBSJLSPRSEETHDTSVTEVTHFVLA
1. A     111,191  1   
2. A     111,551  1   
3. A   1,6  1,051,651,05   1 1,45
4. A1  1,56  11,671   1 1,56
5. A    1,11 11,521 1,331   
6. A      12,211 1,421   
7. A      1,252,631,132,0621   
7. B      11,8811,2911   
8. A      11,471111   
8. B      11,791211   
9. A      1,132,481,09  1   

TriedaVUMVYVZCTZEM
1. A 1  
2. A 1  
3. A 1  
4. A 1  
5. A 1  
6. A 1  
7. A 11 
7. B 11 
8. A1,33   
8. B1,5   
9. A1   

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1. A212100
2. A212001
3. A202000
4. A272700
5. A282701
6. A242400
7. A161510
7. B171700
8. A151500
8. B141400
9. A232300

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1. A21134964,24134964,2400,00
2. A2188644,3088644,3000,00
3. A20112456,20110455,20201,00
4. A27163261,61163261,6100,00
5. A28180066,67180066,6700,00
6. A24179075,99179075,9900,00
7. A16116672,88110569,06613,81
7. B17159996,28158595,46140,82
8. A15119182,48119182,4800,00
8. B141744124,571732123,71120,86
9. A232412104,872335101,52773,35

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
9.ročník   
Monitor SJL2363,361,2
Monitor MAT2366,756,4
    
5.ročník   
Monitor SJL2770,163,1
Monitor MAT277262,3

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku11111122111
Slovenský jazyk a literatúra98885545557
Zážitkové čítanie      0,5  0,5
Anglický jazyk11333333323
Nemecký jazyk      1225
Prvouka12       3
Prírodoveda  11     2
Vlastiveda  11     2
Fyzika     22228
Chémia      1124
Biológia    22211,58,5
Chémia v živote      1  1
Dejepis    111126
Geografia    222219
Občianska náuka     110,513,5
Rímskokatolícke náboženstvo22222222218
Matematika45555555544
Prírodoveda pre život    1    1
Informatika    1111 4
Informatická výchova  11     2
Pracovné vyučovanie   1     1
Svet práce      0,50,5 1
Technika    1111 4
Výtvarná výchova2211111  9
Hudobná výchova1111111  7
Výchova umením       0,511,5
Telesná výchova  22     4
Telesná a športová výchova22  2222214

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka1210
Bežných tried1020518
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu1122618

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP171116,0810,73
DPP503,700
Znížený úväzok514,180,73
ZPS110,570,4
Na dohodu520,870,5

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov12223
vychovávateľov044
asistentov učiteľa000
    
spolu12627

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
5. AANJ3
6. AANJ6
7. AANJ3
8. AANJ3
8. BANJ3
9. AANJ3
9. AOBN1

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška53
2.kvalifikačná skúška10
štúdium školského manažmentu30
špecializačné inovačné štúdium40
špecializačné kvalifikačné30
postgraduálne00
doplňujúce pedagogické31
vysokoškolské pedagogické140
vysokoškolské nepedagogické20

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Matematická olympiáda441  
Fyzikálna olympiáda22   
Olympiáda z anglického jazyka22   
Olympiáda slovenského jazyka a liter.11   
Pytagoriáda81   
IQ olympiáda101011 
Biblická olympiáda444  
PIKOMAT   2 
MAKS5 5  
iBobor20  12 
Šaliansky Maťko31   
Hollého pamätník51   
A Slovo bolo u Boha2    
Štúrove a Hollého Drahovce1    
Putujeme za ľudovou piesňou32   
Ochranárik22   
Autobus očami detí - Arriva272727  
ŠEVT - Návrh na žiacku knižku4    
Chránime svoje právo - Právo na život2    
Buzalkova Trnava - Pútnické miesto1    
Primalex - Maľujeme svet3    
Ochranárik - Tiesňové číslo 1123    
Buzalkova Trnava - Mučenníci10    
Eko versus ego - Slovenské banské múzeum2    
Liter.Kežmarok - výtv.súťaž1    
Liter.Kežmarok - liter.súťaž1    
Týždeň vedy a techniky - Stroj času2    
Slávik Slovenska22   
Zober loptu nie drogy81   
Závarská2041  
Cezpoľný beh1111   
Šach44   
Orientačný beh844  
Vybíjaná242   
Hádzaná182   
Basketbal142   
Stolný tenis62   
Bedbington42   
Volejbal172   
Florbal61   
Gymnastika2151  
Školský pohár SFZ202   
MCdonald cup141   
Futbal111   
Futsal91   
Atletika1 1  
Kinderiáda22   
Športový deň88    

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Aktivity organizované pre žiakov školy:

beseda so športovcom L. Babačom,

beseda so športovcom T. Drahovským,

formačné stretnutie s dievčatami pod názvom Campus Misericordia,

duchovná obnova žiakov - chlapcov 6. ročníka,

stretnutia s dievčatami 1. a 2. stupňa s názvom DAR,

duchovná obnova dievčat 6. ročníka,

duchovná obnova pre dievčatá 5. ročníka,

duchovná obnova pre chlapcov,

príprava birmovancov,

cyklotúra s chlapcami - október 2016,

cyklotúra s chlapcami - máj 2017,

sv. Mikuláš vo farnosti,

rorátne sv. omše počas celého adventu spojené s prípravou raňajok,

25. decembra - Vianočný program detí pre farnosť,

miništrantské stretnutia,

krížová cesta - statické obrazy 14. apríla,

púť do Marianky - jún,

pobytový tábor Važec,

po stopách Jána Pavla II.,

prechod bránou milosrdenstva v Novom Meste nad Váhom,

duchovná obnova pre deti 3. ročníka,

Fatimská noc,

Mikuláš na 2.st.,

Deň detí na 2.st.,

Deň Zeme,

vianočné trhy v Zlíne,

privítanie prvákov - imatrikulácia,

Deň zdravia,

karneval,

najkrajšia záložka,

noc v Nodame - spomienka na prvý stupeň,

noc v Nodame - rozlúčka s prvým stupňom,

škola v prírode,

beseda Neodpadni z odpadov,

zber papiera.

Aktivity organizované pre verejnosť:

vianočný jarmok,

vianočná akadémia,

scénické vystúpenie mládeže - dramatizácia podobenstiev o milosrdenstve,

dramatizácia udalosti Veľkonočného rána,

kvetinový koberec,

deň otvorených dverí,

ples CSŠ,

program ku Dňu matiek,

vystúpenie pre seniorov - október, mesiac úcty k starším,

predvianočné vystúpenie pre seniorov ,

vystúpenie pre seniorov - Deň matiek,

vystúpenie k MDD.

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

do 2019 - eurofondy - pridelená suma: 381448,39 eur

Kód výzvy: IROP-PO2-SC2.2.1-PZ-2016-1 - Zriadenie materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole v Piešťanoch

Prioritná os: 2-Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnajším verejným službám

Špecifický cieľ: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

do 2018 - Odborné učebne na škole - požadovaná suma: 173712,25 eur

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

Názov projektu: Cez kľúčové kompetencie k lepšiemu uplatneniu v praxi

- Škola na dotyk - podpora nových technológií

- Digiškola - elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva,

- Recyklohry - školský recyklačný program,

- Zbieram baterky - školský program selektívneho zberu.

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2016/2017 boli školou vypracované projekty:

projekt z MsÚ Piešťany 577,40 eur na výsadbu zelene - sad ovocných stromov

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: od 6. 4. 2016 do 6. 5. 2016

Druh inšpekcie: tematická inšpekcia - stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v ZŠ

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy - učebne, v piatich učebniach bola vymenená podlaha, Ďalšie výmeny sa plánujú pri obnove odborných učební. Projekt revitalizácie odborných učební ráta s obnovou ôsmich odborných učební.

Realizované budú tieto aktivity:

- Modernizácia jazykovej učebne 10830 eur

- Vytvorenie školskej knižnice 38300 eur

- Vytvorenie fyzikálnej učebne 22132 eur

- Vytvorenie chemickej učebne 27523 eur

- Vytvorenie polytechnických učební (drevo + kov) 26372 eur

- Modernizácia IKT učebne 1. st. 14383 eur

- Modernizácia IKT učebne 2. st. 12063 eur

- STAVEBNÉ ÚPRAVY 25763 eur

S P O L U: Požiadavka: 182855 eur

Telocvičňa školy je malá a tiež potrebuje obnovu. Plánujeme postaviť novú telocvičňu na asfaltovom ihrisku. Po dohode so zriaďovateľom budeme toto riešiť na budúci rok. Školská jedáleň sa bude tiež meniť v súvislosti s rekonštrukciou novej ŠJ v CMŠ.

- pripravované plány - výstavba novej telocvične cez výzvu MŠ SR, oprava budovy na Vodárenskej ul. - nová CMŠ cca r. 2019

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

364 442 eur na prevádzku školy a mzdy

8 750 eur dotácia na LVVK a ŠvP

1 404 eur na učebnice AJ

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

Príspevok na ŠKD - 5 713,50 eur

Réžia na obedy - 7 146,90 eur

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

6 522 eur

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

Dar Arc. úradu - 5 000 eur na výmenu podlahovej krytiny v triedach

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Podielové dane pre financovanie školských zariadení vo výške 102 763 eur.

projekt z MsU Piešťany 577,40 eur - na výsadbu zelene

Správa o hospodárení za rok 2016

http://www.vykazy.sk/vksoh/2016/ssz/protokol.php?id_prot=KTACVBJVXM

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

SWOT analýza:

1. Silné stránky - vnútorné prostredie

- vysporiadané majetkové záležitosti - prevod majetku na ABÚ TT - projekty, zmluva s farnosťou sv. Štefana

- nové počítače v učebni IKT (mediálny odbor CZUŠ sv. Gorazda)

- výborné výsledky v športe

- stabilný kolektív kvalifikovaných PZ

- vlastná jedáleň

- 20 tabletov z projektu Škola na dotyk - modernizácia vyučovania

2.Slabé stránky - vnútorné prostredie

- slabšia vybavenosť odborných učební - podaný projekt na 7 učební + knižnica

- chátrajúca telocvičňa - potreba riešenia (budúci rok - výzva MŠ SR na telocvične)

- vonkajší vzhľad budovy

- malé priestory pre jedáleň a kuchyňu - potreba riešenia

3. Príležitosti - vonkajšie prostredie

- podpora štátu pre prírodovedné odbory

- spolupráca so ZUŠ Vrbové - mediálny, hudobný a tanečný odbor

- vzdelávanie učiteľov

- využitie IKT vo vyučovaní - podporné projekty štátu

- spolupráca s inými školami

4. Hrozby - vonkajšie prostredie

- škola nemá svoj školský obvod - stabilizácia cez novú CMŠ

- škola nemá zdroje na opravu budov - príspevky od zriaďovateľa

- konkurencia škôl

- pokles populácie

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické podmienky

Aby sa žiaci aj pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na: upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie o aktivitách školy na informačných tabuliach pred školou, nástenkách a internetovej stránke školy, budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi a pedagógmi.

Na 1. stupni bola obnovená omietka vo vchode od kostola a urobená nika so sochou p. Márie s osvetlením, narazená studňa na polievanie trávnika a sadu v čase sucha. Doplnené bolo sedenie pod altánkom a pred ním, ktoré využívajú deti v ŠKD, opravené boli lavičky na dvore a opravuje sa chodník okolo altánku. Presťahovaná bola zborovňa z podkrovia na 1. poschodie bližšie k triedam. Do zborovni bol následne zavedený telefón a internet. Kancelárie v podkroví boli doplnené klimatizáciou.

Na 2. stupni bolo opravené schodište z prízemia až do podkrovia, na dvore bola osadená socha Ježiša Krista na podstavec (stĺp) a upravené bolo okolie

V záujme zvyšovania úrovne životného priestoru sa snažíme o modernizáciu zariadenia - interiéru aj exteriéru školy. Internetová stránka školy umožňuje virtuálnu prehliadku školy - 1. aj 2. stupeň

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Botanický krúžok I.st26 Mgr. Alžbeta Žažová
Cvičenia z matematiky23 Mgr. Veronika Petrisková
Cvičenia zo slovenského jazyka 5. - 8. ročník15 Mgr. Ľubica Jakubíková
Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry (9. ročník)23 Mgr. Lukáš Mencl
Čitateľský krúžok 4. ročník22 Mgr. Alžbeta Žažová
Filmový krúžok26 Mgr. Gabriela Kiššová
Liečime bylinami13 Mgr. Anna Hoššová
Loptové hry - volejbal15 Mgr. Lenka Vavrincová
Mažoretky 9 Iveta Kováčová
Poznávací krúžok 5., 6. ročník17 Mgr. Bibiana Zaťková
Poznávací krúžok 7. - 9. ročník16 Mgr. Lukáš Mencl
Recitačný krúžok14 Mgr. Alena Vráblová
Spevácky krúžok (Gospel) 8 Mgr. Mariana Horniaková
Stolný tenis17 Mgr. Monika Držíková
Šachový krúžok12 Ing. Ján Morong
Športové všeličo 7. - 9. ročník18 Mgr. Jarmila Bindová
Športový krúžok 5. - 6. ročník13 Mgr. Jarmila Bindová
Vybíjaná18 Mgr. Bibiana Zaťková

Záver

Vypracoval: Ing. Ján Morong

V Piešťanoch, 30. augusta 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 4. septembra 2017