Cirkevná spojená škola

Prihlásenie

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyCirkevná spojená škola, Štefánikova 119, Piešťany
Adresa školyŠtefánikova 119, 921 01 Piešťany
Telefón033/7621092
E-mailcss.piestany@gmail.com
WWW stránkaczspiestany.edupage.org
ZriaďovateľRímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, J.Hollého 10, 91766 Trnava

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľIng. Ján Morong0337621092 css.piestany@gmail.com
ZRŠIng. Anna Lovnianska0337621092 css.pn.zastupca@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaIng.Jozef Horniak 
pedagogickí zamestnanciIveta Kováčová 
 Mgr. Alena Vráblová 
   
nepedagogickí zamestnanciErika Valovičová 
   
zástupcovia rodičovI.st.Tomáš Hudcovič 
 II.st. Ing.Jozef Horniak 
 Róbert Capek 
 Peter Hlbocký 
zástupca zriaďovateľaIng. Jana Gono 
 Mgr. Branislav Popelka 
 Mgr. Rastislav Nitran 
 Mgr. Jozef Gallovič 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ I.st.Mgr.Anna MelicherováI.stupeň 
Vedúca PK prírodovednejMgr.Marta HorňáčkováMAT,FYZ,CHEM,BIOINF,GEO,TECH,SVP 
Vedúca PK výchovMgr.Ľubica JakubíkováKNB,OBN,VYV,HUV,TSV 
Vedúca PK spoločenskovednejMgr. Lukáš MenclSJL,ANJ,NEJ,DEJ 
Vedúca MZ vychovávateliek ŠKDIveta KováčováŠKD 
Výchovný poradcaMgr. Bibiána Zaťková  

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 237

Počet tried: 12

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried11112112212
počet žiakov241925262331262736237
z toho ŠVVP01102331314
z toho v ŠKD231722250000087

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJENIFYZGEGHUVCHECZVIFVINFMATNEJOBNOBV
1. A1     1    1,19   
2. A1,05     1    1,45   
3. A1,25     1  1,15 1,65   
4. A1,74     1  1,15 1,41   
5. A1,561,481  1,441,33   11,37   
6. A2,041,791,46 2,251,541,96   1,081,75 1 
7. A2,251,881,75 2,752,132,191,941,75 1,562,312,251 
7. B1,471,531,18 1,761,711,651,291,18 1,121,761,761 
8. A1,871,41 1,931,53 1,8  11,871,731,47 
8. B2,072,361,29 2,571,86 2,5  1,792,212,361,71 
9. A2,262,221,22 2,611,87 2,22   2,172,131,52 

TriedaPVCPFPPRIPDAIVZPVOKNBSJLSPRSEETHDTSVTEVTHFVLA
1. A     111,191  1   
2. A     111,551  1   
3. A   1,6  1,051,651,05   1 1,45
4. A1  1,56  11,671   1 1,56
5. A    1,11 11,521 1,331   
6. A      12,211 1,421   
7. A      1,252,631,132,0621   
7. B      11,8811,2911   
8. A      11,471111   
8. B      11,791211   
9. A      1,132,481,09  1   

TriedaVUMVYVZCTZEM
1. A 1  
2. A 1  
3. A 1  
4. A 1  
5. A 1  
6. A 1  
7. A 11 
7. B 11 
8. A1,33   
8. B1,5   
9. A1   

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1. A212100
2. A212001
3. A202000
4. A272700
5. A282701
6. A242400
7. A161510
7. B171700
8. A151500
8. B141400
9. A232300

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1. A21134964,24134964,2400,00
2. A2188644,3088644,3000,00
3. A20112456,20110455,20201,00
4. A27163261,61163261,6100,00
5. A28180066,67180066,6700,00
6. A24179075,99179075,9900,00
7. A16116672,88110569,06613,81
7. B17159996,28158595,46140,82
8. A15119182,48119182,4800,00
8. B141744124,571732123,71120,86
9. A232412104,872335101,52773,35

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku11111122111
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP171116,0810,73
DPP503,700
Znížený úväzok514,180,73
ZPS110,570,4
Na dohodu520,870,5

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov12223
vychovávateľov044
asistentov učiteľa000
    
spolu12627

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška53
2.kvalifikačná skúška10
štúdium školského manažmentu30
špecializačné inovačné štúdium40
špecializačné kvalifikačné30
postgraduálne00
doplňujúce pedagogické31
vysokoškolské pedagogické140
vysokoškolské nepedagogické20

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2016/2017 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2016/2017, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

364 442 eur na prevádzku

8 750 eur dotácia na LVVK a ŠvP

1 404 eur na učebnice AJ

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

Príspevok na ŠKD - 5 713,50 eur

Réžia na obedy - 7 146,90 eur

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

6 522 eur

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

Dar Arc. úradu - 5 000 eur na výmenu podlahovej krytiny v triedach

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

projekt z MsU Piešťany 577,40 eur - na výsadbu zelene

Správa o hospodárení za rok 2016

http://www.vykazy.sk/vksoh/2016/ssz/protokol.php?id_prot=KTACVBJVXM

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Botanický krúžok I.st26 Mgr. Alžbeta Žažová
Cvičenia z matematiky23 Mgr. Veronika Petrisková
Cvičenia zo slovenského jazyka 5. - 8. ročník15 Mgr. Ľubica Jakubíková
Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry (9. ročník)23 Mgr. Lukáš Mencl
Čitateľský krúžok 4. ročník22 Mgr. Alžbeta Žažová
Filmový krúžok26 Mgr. Gabriela Kiššová
Liečime bylinami13 Mgr. Anna Hoššová
Loptové hry - volejbal15 Mgr. Lenka Vavrincová
Mažoretky 9 Iveta Kováčová
Poznávací krúžok 5., 6. ročník17 Mgr. Bibiana Zaťková
Poznávací krúžok 7. - 9. ročník16 Mgr. Lukáš Mencl
Recitačný krúžok14 Mgr. Alena Vráblová
Spevácky krúžok (Gospel) 8 Mgr. Mariana Horniaková
Stolný tenis17 Mgr. Monika Držíková
Šachový krúžok12 Ing. Ján Morong
Športové všeličo 7. - 9. ročník18 Mgr. Jarmila Bindová
Športový krúžok 5. - 6. ročník13 Mgr. Jarmila Bindová
Vybíjaná18 Mgr. Bibiana Zaťková

Záver

Vypracoval: Ing. Ján Morong

V Piešťanoch, 18. septembra 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: