Cirkevná spojená škola

Prihlásenie

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Environmentalistika ENI
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Chémia v živote CZV
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Matematika MAT
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pracovné vyučovanie PVC
Predprofesionálna príprava PFP
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prírodoveda pre život IVZ
Prvouka PVO
Rímskokatolícke náboženstvo KNB
Slovenský jazyk a Literatúra SJL
Správanie SPR
Svet práce SEE
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zážitkové čítanie ZCT
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2019.0.1135 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.10.2018