Cirkevná spojená škola

Prihlásenie
Štatút školy Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2014/2015 Školský vzdelávací program ZŠ sv. Márie Goretti Interná smernica šikanovania Ľudské práva Plán práce koordinátora drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov Plán práce 2014/2015 Školský poriadok 2016/17

Š t a t ú t

Základnej školy sv. Márie Goretti, Štefánikova 119, Piešťany

 

I. časť

Úvodné ustanovenia

1. Základné identifikačné údaje o škole

 1. Názov školy: Základná škola sv. Márie Goretti
 2. Adresa školy: Štefánikova 119, Piešťany
 3. Tel. a fax. číslo školy: 033/7621092
 4. Internetová a elektronická adresa školy: czspiestany.edupage.orgskola.goretti@gmail.com
 5. Zriaďovateľ:  Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, Trnava
 6. Vedúci pracovníci:   PaedDr. Ing. Miroslav Mičko – riaditeľ školy,  Ing. Anna Lovnianska – zástupkyňa školy          
 7. Základná škola sv. Márie Goretti je školou s právnou subjektivitou, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

2. Kompetencie riaditeľa školy

 1. Školu riadi riaditeľ školy, ktorý je jej štatutárnym zástupcom. Riaditeľa školy vymenúva a odvoláva zriaďovateľ.
 2. Riaditeľ školy je podriadený zriaďovateľovi a ním povereným osobám podľa bodu 7.2. Interného štatútu katolíckych základných a stredných škôl Trnavskej arcidiecézy. Zriaďovateľ môže odvolať riaditeľa školy pri zistení porušenia zákonov alebo iných  všeobecne záväzných predpisov.
 3. Riaditeľ školy ako štatutárny orgán školy koná v jej mene vo všetkých jej veciach.
 4. Riaditeľ školy zodpovedá za dodržiavanie všeobecných záväzných právnych predpisov, učebných plánov a učebných osnov, za odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy a za efektívne využívanie prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy; zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom v užívaní alebo vo vlastníctve školy.
 5. Riaditeľ školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni a riadi sa zákonom SNR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov, zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zmien a doplnkov, zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.
 6. Riaditeľ školy je zodpovedný za vypracovanie školského vzdelávacieho programu, koncepcie školy, plánu kontinuálneho vzdelávania učiteľov, ročného plánu školy a ostatnej pedagogickej dokumentácie. Školský vzdelávací program po schválení v pedagogickej rade predkladá na schválenie rade školy a po vyžiadaní zriaďovateľovi. Koncepciu školy schvaľuje zriaďovateľ.
 7. Ďalšie práva a povinnosti riaditeľa školy sú zakotvené v Pracovnom poriadku Základnej školy sv. Márie Goretti v Piešťanoch.

II. časť 

Organizácia školy

 1. Organizácia školy je zakotvená v Pracovnom poriadku školy.
 2. Riaditeľstvo úzko spolupracuje s Trnavskou arcidiecézou ako zriaďovateľom a Krajským školským úradom v Trnave ako metodickým orgánom, ktoré sú jeho nadriadenými orgánmi.
 3. Riaditeľ školy spolupracuje s orgánmi školskej samosprávy – s Radou školy pri Základnej cirkevnej škole v Piešťanoch, ktorá pracuje na škole od 2.9.2008 podľa platnej legislatívy a s Radou rodičovského spoločenstva pri ZŠ sv. Márie Goretti v Piešťanoch, ktoré spolupracuje so školou od jej vzniku.
  1. Členmi rady školy sú volení zástupcovia rodičov, poverení zástupcovia zriaďovateľa, volení zástupcovia učiteľov a volený zástupca THP úseku školy. Radu školy riadi volený predseda. Postavenie a činnosť rady školy určuje Štatút Rady školy pri Základnej škole sv. Márie Goretti v Piešťanoch.
  2. Členmi rady rodičovského spoločenstva sú dvaja volení zástupcovia z jednotlivých tried. Radu rodičovského spoločenstva riadi volený predseda. Postavenie a činnosť Rady rodičovského spoločenstva určujú Stanovy Rady rodičovského spoločenstva pri ZŠ sv. Márie Goretti v Piešťanoch.
  3. Štruktúra školy obsahuje pedagogický úsek a technicko-hospodársky úsek.
  4. Poradnými orgánmi riaditeľa školy sú: zástupca riaditeľa, výchovný poradca, škodová komisia, vedúci Metodického združenia učiteľov a vedúci predmetových komisií. Postavenie a činnosť poradných orgánov riaditeľa školy je určená Pracovným poriadkom  a štatútom práce predmetových komisií.
  5. Riaditeľ školy poveruje svojím zastupovaním svojho zástupcu.
  6. Technicko-hospodársky úsek je podriadený priamo riaditeľovi školy. Postavenie a povinnosti technicko-hospodárskych zamestnancov sú určené Pracovným poriadkom školy a jeho prílohami. Technicko-hospodárski zamestnanci zodpovedajú za hospodársku, finančnú činnosť školy a za údržbu školy a školského areálu v určenom rozsahu
  7. Škodová komisia je poradným orgánom riaditeľa školy. Činnosť komisie a jej   členov je stanovená v Smernici upravujúcej zodpovednosť pracovníkov za škodu spôsobenú organizácii.
  8. Postavenie a činnosť pedagógov stanovuje Pracovný poriadok ZŠ sv. Márie Goretti v Piešťanoch

 

III. časť

1. Výchovno-vzdelávací proces

 

 1. Výchovno-vzdelávací proces na ZŠ sv. Márie Goretti sa vedie v duchu učenia Rímsko-katolíckej cirkvi s cieľom vychovať mravnú a vzdelanú osobnosť. Škola sa riadi pokynmi a nariadeniami Arcibiskupského úradu v Trnave a ním poverených osôb.
 2. Vyučovanie sa uskutočňuje podľa školského vzdelávacieho programu schváleného radou školy pri rešpektovaní štátneho vzdelávacieho programu, zriaďovateľom cirkevnej školy po dohode s MŠ SR (§ 3 ods. 1 Vyhlášky č.536/1990 Zb. o zriaďovaní a činnosti cirkevných škôl). Škola je rovnocenná s ostatnými štátnymi základnými školami.
 3. Na škole sa nevyučuje predmet etická výchova.
 4. Vyučovanie náboženstva je povinné pre všetkých žiakov školy a realizuje sa v dvoch hodinách týždenne v každom ročníku podľa tematického plánu. Vyučovanie náboženstva zahŕňa pravidelné sv. omše každý prvý piatok v mesiaci, v dňoch prikázaných cirkevných sviatkov a duchovné obnovy žiakov.
 5. ZŠ sv. Márie Goretti pri výchove a vzdelávaní používa učebnice a učebné texty uvedené v zozname vydanom MŠ SR. Okrem toho sa môžu používať aj iné učebnice a učebné texty (§ 3 ods.3 vyhlášky č. 536/1990 Z.z. o zriaďovaní a činnosti cirkevných škôl).
 6. ZŠ sv. Márie Goretti (ďalej iba ZŠ) postupuje v duchu dokumentov o cirkevných školách. Základnými dokumentmi Rímsko-katolíckej cirkvi sú:
  • Kódex kanonického práva, 25. januára 1983,
  • Deklarácia Druhého vatikánskej koncilu „Gravissimum educationis“- O kresťanskej výchove, 28. októbra 1965,
  • Kongregácia pre katolícku výchovu: Katolícka škola, 19. marca 1977,
  • dokument Kongregácie pre katolícku výchovu: „Náboženský rozmer v katolíckej škole“, 7. apríla 1988,
  • Katechizmus katolíckej cirkvi, 11. októbra 1992,
  • Kongregácia pre katolícku výchovu: Katolícka škola na prahu tretieho tisícročia, 28. decembra 1997,
  • Združenie kresťanských pedagógov Slovenska, Komisia pre katechizáciu a školstvo KBS: Etický kódex kresťanského pedagóga, 9. marca 2005,
  • Kongregácia pre katolícku výchovu: Vychovávať spoločne v katolíckej škole, 8. septembra 2007,
  • Kongregácia pre katolícku výchovu: Obežník č. 520/2009, 5. mája 2009.
 7. Riaditeľ školy a pedagogický zbor sa vo výchovno-vzdelávacom procese riadi podľa platných zákonov a vyhlášok MŠ SR v znení ich zmien a doplnkov, podľa Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR a podľa Dodatku zriaďovateľa k Pedagogicko-organizačným pokynom, ktorý je záväzný na daný školský rok.
 8. Pre žiakov školy je platný Vnútorný poriadok pre žiakov školy a jeho dodatky, ktorý obsahuje ich práva a povinnosti.
 9.  Učitelia a ostatní zamestnanci školy vytvárajú s vedením školy spoločenstvo, ktoré slúži výchove a vzdelávaniu žiakov školy. Učitelia spolu zodpovedajú za správanie svojich žiakov a za plnenie výchovných a učebných plánov.

 

2. Prijímanie žiakov

 1. Do školy sa prijímajú deti tých rodičov, ktorí súhlasia s ich výchovou v duchu katolíckej morálky. Rodičia sú povinní tejto výchove napomáhať osobným príkladom.
 2. Do školy sa prijímajú deti rodičov, ktorí súhlasia s vyučovaním rímskokatolíckeho náboženstva na tejto škole ako povinného predmetu.
 3. Deti, ktoré sú iného vierovyznania, absolvujú predmet náboženstva mimo školy s príslušnými určenými kňazmi či učiteľmi katolíckeho náboženstva, alebo absolvujú hodiny rímsko-katolíckeho náboženstva v škole.

 

IV. časť

Ostatné ustanovenia

 1. Učiteľov a ostatných zamestnancov školy prijíma do pracovného pomeru riaditeľ školy na základe platného Zákonníka práce a kritérií zriaďovateľa v zmysle výchovného zamerania katolíckej školy v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Všetci zamestnanci školy sa pravidelne zúčastňujú školou poriadaných duchovných obnôv pod vedením kňaza a slávia všetky významné sviatky cirkevného roka podľa CIC (Canon 804 §1) v rámci školy i svojou účasťou na bohoslužbách.
 3. Vedenie školy spolupracuje vo všetkých oblastiach so svojim zriaďovateľom – s Rímskokatolíckou cirkvou, Trnavskou arcidiecézou a ňou poverenými osobami, s ktorými konzultuje všetky závažnejšie problémy.
 4. Zamestnanci a žiaci školy sa zúčastňujú charitatívnych akcií a spolupracujú s charitatívnymi organizáciami.
 5. Škola udržuje kontakty so zväzmi a združeniami katolíckych škôl aj so združeniami rôznych skupín ľudí, ktorí v nich pôsobia - s učiteľmi,  rodičmi a s bývalými žiakmi – a zúčastňuje sa akcií nimi poriadanými.
 6. Štatút nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Arcibiskupským úradom Trnavskej arcidiecézy.

 

 

V Piešťanoch, 2. septembra 2014                       PaedDr. Ing. Miroslav Mičko

                                                                                                 riaditeľ školy