Cirkevná spojená škola

Prihlásenie
Školský poriadok ŠKD Rozdelení oddelení Informácie pre rodičov Rozpis stravovanie ŠKD Platba a prevádzka v ŠKD

ŠKD

Školský poriadok ŠKD

      Školský poriadok školského klubu detí “Nezábudka“ pri Cirkevnej spojenej škole v Piešťanoch

 

 

Úvodné ustanovenie

 

1.      Školský poriadok ŠKD je základnou organizačnou a pracovno-právnou normou školy, ktorá je právnym subjektom.

 

2. ŠKD je legislatívne upravený §2 a §3 vyhlášky MŠ SR 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.

 

 

 

I.  Riadenie a organizácia školského klubu detí

 

1.      Školský klub detí (  ďalej len ŠKD) je zriadený ako súčasť základnej školy

 

2.      Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje vedúca vychovávateľka , ktorá je zároveň členom vedenia školy.

 

3.      Riaditeľ  školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených žiakov na pravidelnú dochádzku.

 

 

      4.Vedúca vychovávateľka sa zúčastňuje porád školy, pomáha organizačne zabezpečovať denný chod  ŠKD.   Zodpovedá za správnosť vedenia dokumentácie ŠKD.

 

5.      Jedna hodina výchovnej práce trvá 60 minút.

 

 

 

II.   Prevádzka ŠKD

 

1. ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok po čas pracovných dní v týždni denne od 6.25 hod. do 17,00 hod.

 

2.      O rozsahu dennej prevádzky počas prázdnin rozhoduje riaditeľ školy.

 

3.      ŠKD sa riadi režimom  dňa, ktorý je súčasťou školského poriadku ŠKD.

 

 

Režim  dňa:

 

06,25    -    07,50      príchod do ŠKD, odpočinkové hry

11,20    -    13,15      príprava na obed, obed podľa rozpisu

13,15    -    14,00      vychádzky, rekreačná činnosť, relaxačná činnosť, pobyt na dvore,  hry na koberci

14,00    -    15,00      záujmová činnosť podľa temat. oblastí výchovy (TOV)

15,00    -    16,00      olovrant, príprava na vyučovanie, didakt.  hry, opak. vedomostí z vyučovania

16,00    -    17,00      oddychová a relaxačná činnosť, individuálne zamestnanie detí, odchod žiakov domov

17,00                       ukončenie činnosti a prevádzky v ŠKD

 

III.   Zaraďovanie detí
 

 

1.      Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na školský rok, na základe písomnej prihlášky (žiadosť o prijatie) podanej zákonným zástupcom .

 

2.      O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy, alebo ním poverený zástupca – vedúca vychovávateľka.

 

3.  Deti do 1. ročníka  sa do ŠKD prihlasujú predbežne pri zápise do 1. ročníka

 

4.      Do ŠKD sa zaraďujú žiaci 1. – 4. ročníka prihlásených na pravidelnú dochádzku

 

5.      Deti sa zaraďujú do oddelení podľa veku

 

6.      Zoznam zapísaných detí sa aktualizuje na začiatku školského roka, najneskôr do 15. septembra

 

 

IV.    Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov

 

Práva a povinnosti detí:

Povinnosti:

 

1.  Deti prichádzajú ráno do ŠKD do tomu určenej miestnosti včas, podľa pokynov rodičov a hlásia sa u službukonajúcej vychovávateľky.

2.  Dieťa neodchádza svojvoľne z ŠKD a nevzďaľuje sa od vychovávateľky.

3.  Dieťa nosí do ŠKD vhodnú obuv a odev.

4.  Dieťa  nenosí do ŠKD vzácne predmety, drahé hračky a predmety, ktoré by mohli ublížiť na zdraví.

5.  Dieťa zodpovedá samo za stratu mobilu a ostatných cenných vecí, ktoré nemá nosiť do školy.

6.  Dieťa nepoužíva mobil počas činností v ŠKD. Telefonuje iba vo výnimočných prípadoch po konzultácii s vychovávateľkou.

7.  Dieťa dbá o čistotu v priestoroch školy, ŠKD, v šatni, udržuje poriadok a prezúva sa.

8.  Dieťa v ŠKD úmyselne nepoškodzuje majetok školy a inventár. Prípadné úmyselné poškodenie nahradí, alebo zabezpečí opravu.

9.  Dieťa  v ŠKD dodržuje hygienické návyky.

10.Deti v ŠKD sa riadia pokynmi vychovávateliek.

11.Dieťa pri pobyte v priestoroch školy nepoškodzuje zeleň.

12. Vo všetkých priestoroch školy sa deti chovajú slušne, disciplinovane, zdraví všetkých vyučujúcich a dospelých.

13. Dieťa v ŠKD neohrozuje ničím a nijakým spôsobom ostatných žiakov a seba.

 

Práva

 

1.  Dieťa má právo na oddych a zrekreovanie sa po vyučovaní.

2.  Dieťa má právo na čas na obed a olovrant a poskytnutie potrebného množstva tekutín.

3.  Dieťa má právo  na slobodu prejavu a myslenia.

4.  Dieťa má právo zúčastňovať sa na akciách organizovaných ŠKD.

5. Dieťa má právo na zabezpečenie prístupu k informáciám, ktoré podporujú jeho morálny a sociálny   rozvoj.

6.  Dieťa má právo na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v zdravom životnom prostredí

7.  Dieťa má právo na ochranu pred fyzickým a psychickým násilím

8. Dieťa navštevujúce ŠKD má všetky práva dieťaťa, ktoré sú stanovené v “Právach  dieťaťa.”

 

 

 Práva a povinnosti zákonných zástupcov

 

 1. zákonný zástupca dieťaťa má právo sa informovať na správanie svojho dieťaťa u p. vychovávateľky

 

 1. zákonný zástupca má právo vznášať pripomienky a podnety k práci ŠKD s postupnosťou u p. vychovávateľky potom u riaditeľa školy

 

 1. povinnosťou zákonného zástupcu je poskytnúť vychovávateľke pred nástupom dieťaťa do ŠKD jeho osobné údaje, informácie o zákonných zástupcoch dieťa

 

 1. zákonný zástupca je povinný oboznámiť vychovávateľku o zdravotnom stave dieťaťa, vrátane krátkodobých zdravotných oslabení

 

 1. v záujme bezpečnosti a zdravia dieťaťa je povinný dať svojmu dieťaťu olovrant a na rekreačnú a športovú činnosť v ŠKD vhodnú pevnú obuv

 

 1. zákonný zástupca je povinný uhradiť stanovený príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí  2 krát ročne za 1. a 2. polrok bezhotovostným prevodom do 20. v mesiaci október a 20. v mesiaci február

 

7.      rodič je povinný upozorni ť na okruh osôb, ktoré nesmú vyzdvihovať dieťa z ŠKD

 

V.   Dochádzka žiakov

 

1.      Rozsah dennej dochádzky dieťaťa, spôsob a čas jeho odchodu domov, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD je uvedená v osobnom spise dieťaťa. Prípadné zmeny v dochádzke o spôsobe odchodu je zákonný zástupca dieťaťa povinný oznámiť vychovávateľke písomne a včas.

 

2.      Zákonný zástupca dieťaťa písomne informuje vychovávateľku, ktorým osobám možno dieťa vydať /v súlade so zákonom/, resp. pri zmene sa preukázať súdnym rozhodnutím.

 

3.      Počas školského roka sa odhlasuje  len písomne formou žiadosti o odhlásenie, ktorú  poskytne p.

 

vychovávateľka., kde sa uvedie aj dôvod odhlásenia len z vážnych dôvodov ( presťahovanie sa, odchod na inú školu )

 

4. Dochádzka detí na rannú prevádzku ŠKD je v čase od 6.25 hod. do 7.50 hod. Dieťa sa hlási u službukonajúcej vychovávateľky,

 

 

  Dieťa môže byť, ak to  je na prihláške uvedené inak, zo ŠKD uvoľnené len na základe písomného alebo telefonického podnetu  zákonného zástupcu.

 

Za odchod dieťaťa zo ŠKD domov, do ZUŠ a na krúžky bez doprovodu  právne zodpovedá zákonný zástupca dieťaťa.

 

  Dieťa je možné vyzdvihnúť z oddelenia priamo od vychovávateľky.

 

 1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo rodinný príslušník, ktorý vyzdvihuje dieťa z ŠKD je povinný prevziať si dieťa  osobne, nie prostredníctvom  mobilného telefónu. Čakanie detí na rodičov v okolí školy, napr. pred školou, alebo na parkovisku sa považuje za samostatný odchod dieťaťa z ŠKD bez sprievodu dospelého. Takýto odchod dieťaťa  zo ŠKD musí by ť vopred  dohodnutý.

 

 1. Ak dieťa ochorie počas pobytu v ŠKD, rodič si ho vyzdvihne v čo najkratšej dobe po prevzatí oznámenia o jeho zlom zdravotnom stave.

 

 1. Vychovávateľka aspoň 2 dni vopred písomne oboznamuje rodičov o činnostiach, ktoré sa konajú mimo školy, zároveň oboznamuje rodičov o zmene príchodu detí do školy z návštevy podujatia.

 

 1. Rodič je povinný vybrať svoje dieťa z ŠKD do 17,00 hod. Opakované vyzdvihnutie dieťaťa po tomto termíne bude hlásené príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

 

V. Výchovno-vzdelávacia činnosť

 

Výchovnú a vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci- vychovávateľky. Deti vedú k samostatnosti, disciplinovanému správaniu a kultúrnemu stravovaniu sa v školskom stravovacom zariadení (ŠSZ). Po dohode s rodičmi detí, venujú náležitú pozornosť príprave na vyučovanie.

 

časťou výchovnej a vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí. deti prichádzajú do jedálne čisté, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda celé oddelenie odchádza z jedálne spoločne.

 

Vychovávateľky 1.ročníka učia deti postupom pri stravovaní, hygienickým návykom a v prvých  dňoch školského roka im pomôžu  pri obsluhe.

 

Ostatná záujmová činnosť sa uskutočňuje spravidla v záujmových útvaroch príležitostného, krátkodobého a dlhodobého charakteru, pričom sa umožňuje deťom účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti mimo školy.

 

V oblasti rekreačného charakteru - vychádzkami, výletmi, športom a cvičením umožniť deťom čo najviac voľného času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný rozvoj detí.

 

V čase určenom na prípravu na vyučovanie si deti podľa pokynov vypracujú úlohy, opakujú ivo, nevyrušujú ostatných.

 

V rámci činnosti ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia .

 

Na záujmovú a rekreaččinnosť sa využívajú aj počítačové učebne, telocvičňa, ihriská a iné objekty podľa podmienok školy.

 

Vychovávateľky zakomponujú do spoločensko- vednej oblasti dodržiavanie práv dieťaťa.

 

Na činnosti ŠKD sa využívajú príspevky ZRŠ, predovšetkým na športovú a záujmovú činnosť.

 

VI. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov

 

 

1.      Za bezpečnosť detí počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľ.

 

 1. Podľa vyhlášky MŠ 245/2008 Z.z. §3 odstavec r) sa zakazuje používanie všetkých foriem telesných trestov a sankcií vo výchove a vzdelávaní.

 

V praxi to znamená že:

 

-   vychovávateľ nemôže potrestať dieťa telesným trestom

 

-   môže dieťa ústne napomenúť

 

-   napísať oznam pre zákonného zástupcu dieťaťa

 

-   môže predvolať zákonného zástupcu pred výchovnú komisiu

 

-   môže navrhnú ť pokarhanie

 

-  pri opakovanom porušovaní školského poriadku školského klubu detí môže navrhnúť zníženú známku zo správania

 

3.      Prechod detí do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľ prípadne zastupujúci učiteľ.

 

 1. Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod detí, po dohode s vychovávateľom učiteľ, ktorý má poslednú vyučovaciu hodinu.

 

 1. Po skončení vyučovania preberá deti vychovávateľka

 

6.      Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľ povinný poučiť deti o bezpečnosti.

 

7.  Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať  vychovávateľ najviac 25 detí.

 

8. Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľ školy alebo jeho zástupca vyšší počet pedagogických pracovníkov, alebo nižší počet detí.

 

9.   V prípade úrazu poskytne vychovávateľ prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy, zapíše ho do knihy úrazov, prípadne napíše záznam o úraze a informuje zákonného zástupcu

 

10.  Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané.  

 

11.  Deti majú mať svoje osobné veci (vrchné ošatenie - vetrovky, kabáty, bundy, prezuvky, topánky ...) označené pre prípad odcudzenia.

 

12.  Straty z uzavretých priestorov v ŠKD u poisteného žiaka vybavuje vychovávateľ v spolupráci s rodičmi a vedením školy.

 

13.  Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľ až do ich rozchodu pred objektom ŠKD.

 

14.  Z miesta konania môže by ť dieťa uvoľnené len na základe písomného súhlasu rodičov.

 

15.  Ak zistí vychovávateľ u dieťaťa zdravotné ťažkosti, nevoľnosť, teplotu, upovedomí o tom rodičov.

 

 

VII. Príspevok na úhradu žiaka za pobyt v ŠKD

 

1.      Výšku mesačného príspevku, ktorou prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD, určuje riaditeľ školy

 

2. Príspevok je vo výške 9.- Eur.

 

3.      Príspevok v školskom klube detí sa neuhrádza za dieťa, ak jeho zákonný zástupca o to písomne požiada  a predloží  doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

 

4.      Príspevok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

 

5.      Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.

 

6.      Rodič je povinný platiť príspevok načas. Ak príspevok nie je uhradený do určeného dňa, bude rodič na túto skutočnosť písomne upozornený.

 

7. Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli využité všetky primerané dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy o vyradení dieťaťa z ŠKD.

 

 

VIII. Dokumentácia ŠKD

 

žiadosť o prijatie do ŠKD

 

osobný spis dieťaťa

 

triedna kniha

 

rozvrh týždennej  činnosti

 

osobný rozvrh vychovávateľa ( naplnenie úväzku)

 

 

IX. Záverečné ustanovenia

 

1.

S obsahom  Školského

poriadku  ŠKD

sa  oboznámili

deti

ŠKD  po čas  záujmovej činnosti

 

v spoločensko - vednej

oblasti.  Školský

poriadok  ŠKD  dop

ĺňa

Školský  poriadok  školy,  zmeny

 

a doplnky Školského poriadku ŠKD schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade,

 

pracovných poradách.

 

 

 

 

2.

Školský poriadok nadobúda  platnosť dňa 1.9.2018 a účinnosť dňa 3.9.2018

 

 

 

Vypracovala : Iveta Kováčová, vedúca ŠKD

 

 

 

V Piešťanoch dňa 28.8.2018                                                   Ing. Ján Morong

 

                                                                                                 Riaditeľ   školy