Cirkevná spojená škola

Prihlásenie

 

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení

 

§ 7 ods. 8:

Pri realizácii systému financovania vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami sa využívajú vzdelávacie poukazy. Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie. Vzdelávacie poukazy prijímajú školy a školské zariadenia, ktoré tvoria sústavu škôl a sústavu školských zariadení. Na základe vzdelávacieho poukazu škola a školské zariadenie, ktoré poskytuje záujmové vzdelávanie držiteľovi poukazu, obdrží prostredníctvom zriaďovateľa z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra finančný príspevok na svoju činnosť až do hodnoty poukazu. Hodnotu poukazu určuje ministerstvo.

 

Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia

 

§ 9 ods. 2:

Záujmové vzdelávanie poskytované školami a školskými zariadeniami je pravidelná záujmová činnosť organizovaná pre žiakov školy v rozsahu najmenej 60 hodín v školskom roku evidovaná v predpísanej pedagogickej dokumentácii.

§ 9 ods. 3:

Pri ospravedlňovaní neúčasti žiaka na záujmovom vzdelávaní sa postupuje rovnako ako pri ospravedlňovaní neúčasti žiaka na vyučovaní.

§ 9 ods. 4:

Poskytovateľ záujmového vzdelávania financovaného prostredníctvom vzdelávacích poukazov môže organizovať pre žiakov v čase mimo vyučovania aktivity, ktorých obsah je zameraný na záujmovú, rekreačnú, telovýchovnú a spoločenskú činnosť žiakov. Obsah záujmovej, rekreačnej, telovýchovnej a spoločenskej činnosti je odlišný od učebných osnov povinných vyučovacích predmetov.